Nieuw adres per
1 januari
2014

Bezuidenhoutseweg 50
2596 AW Den Haag

06-11316606
ozinga@casteller.nl

VOORBEELDPROJECTEN

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van typische Casteller projecten:

Leefbaarheid landelijk gebied

Deeltijdwonen in Zeeuws Vlaanderen
Landelijke gebieden als Zeeuws Vlaanderen gaan de komende jaren krimpen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Casteller heeft in het kader van het Project Krot of Kans vanuit een logeerhuis verkend wat de kansen van deeltijdwonen voor deze regio zijn. Bekijk de bevindingen hier.

Campagne tegen lichthinder
Nachten in Nederland zijn steeds minder donker. Mensen en dieren hebben hier last van. In opdracht van Stichting Natuur & Milieu heeft Casteller een campagne opgezet om lichthinder aan te pakken. Onderdeel van de campagne 'Laat het donker donker' waren  een conferentie om het onderwerp bestuurlijk te agenderen, een lobbytraject om wethouders te stimuleren tot duurzame openbare verlichting en de organisatie van een grote publieksmanifestatie. Voor de campagne is actief samengewerkt met provincies, provinciale milieufederaties, de gemeente Almere, RMNO, Rijkswaterstaat, Philips en Nuon. In vervolg op de campagne wordt jaarlijks de Nacht van de Nacht georganiseerd.

Afval

Grip op afvalstromen
Industriële bedrijven zijn in toenemende mate geïnteresseerd in het sluiten van materiaalketens. Een eerste stap in het sluiten
van ketens is nader inzicht te krijgen in de afvalstromen. In het kader van de Routekaarten naar de toekomst voor de metaal- en glasindustrie heeft Casteller de afvalstromen in de alumium-, staal- en glaswolketen in kaart gebracht. Hierbij zijn ook perspectiefrijke business cases in kaart gebracht.

Productiescrap direct terug naar basismetaal
Uit onderzoek naar de afvalstromen in de staalketen komt naar voren dat het productieafval van bedrijven (grotendeels ongesorteerd) wordt geëxporteerd naar het buitenland. Casteller onderzoekt samen met een productiebedrijf in de automative industrie, een staalproducent en Agentschap NL de kansen om productiescrap beter te sorteren en vervolgens direct terug te leveren aan de basismetaal. Voordelen voor betrokken partijen zijn een hogere materiaalzekerheid en minder speculatie in de markt. Tevens kan het productiebedrijf zo stappen zetten in de C2C-productie van onderdelen.

Energie

Energiebesparing bij productiestilstand
Industriële bedrijven gebruiken ook veel energie tijdens productiestilstand. Merkwaardig genoeg is hier bij bedrijven weinig aandacht voor. Casteller heeft bij 10 industriële bedrijven het zogenaamde nullastverbruik en de besparingsmogelijkheden in
kaart gebracht. Voor het onderzoek heeft Casteller studenten werktuigbouwkunde en elektrotechniek ingezet. Uit het project
kwam een hoge besparingspotentie naar voren. Een bedrijf uit de automotive industrie heeft meer dan 1 miljoen euro bespaard dankzij het project.

Vloeibaar uitwisselen van aluminium
Smelten van aluminium is kostbaar en energie-intensief. Het dubbel smelten van aluminium kan worden uitgespaard door
aluminium niet in vaste maar in vloeibare vorm in te kopen. Dit vereist logistieke en organisatorische aanpassingen. Casteller
heeft een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische en maatschappelijke haalbaarheid van
vloeibaar aluminium. Op basis van de positieve resultaten uit het onderzoek willen diverse alumiumbedrijven nu een infrastructuur voor vloeibaar aluminium gaan opzetten. Deze bedrijven hebben hiervoor een Green Deal met de overheid afgesloten.

Mobiliteit

Regisseur mobiliteitsvouchers
Casteller is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingehuurd om de subsidieregeling Mobiliteitsvouchers op te zetten. De vouchers beogen MKB-bedrijven te stimuleren kansen van mobiliteitsmanagement te verkennen. Casteller heeft in nauw overleg met het ministerie, uitvoeringsorganisatie Agentschap NL, MKB Nederland, mobiliteitsregio’s en mobiliteitsadviseurs de regeling opgezet. Met succes, want onlangs is de regeling wegens de grote vraag vanuit het MKB verlengd.

Logistieke ontzorgingsdiensten
De logistieke ketens in de mode- en wonensector zijn erg versnipperd. Hierdoor is de beladingsgraad van vrachtwagens laag en hebben kleine leveranciers slechte tarieven bij transporteurs. Casteller heeft samen met enkele brancheorganisaties en retailserviceorganisatie Intres het initiatief genomen om een innovatief inkoopcollectief op te zetten die logistieke diensten ontwikkelt voor kleinere leveranciers. Eén van die diensten is het al in China winkelklaar maken van modeartikelen, wat veel goedkoper is en tevens goed is voor het milieu omdat de artikelen direct vanuit de haven in Rotterdam naar de winkelstraat
kunnen worden getransporteerd, omdat ze in China bijvoorbeeld al zijn voorzien van de juiste verzendstickers.